Procedure en Aanvraagformulieren

 
 

Aanvraag toestemming voor ontslag
De werkwijze van de Cao Ontslagcommissie voor de sector gemeenten is geregeld in het Reglement ontslagcommissie Cao Gemeenten en Cao Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties en is opgenomen in bijlage 3 van de beide cao’s.
De procedure die de Cao Ontslagcommissie volgt bij een verzoek om toestemming voor ontslag is geregeld in de artikelen 9 tot en met 12, 16 en 17 van het Reglement.

 

Een verzoek om toestemming voor ontslag voor werknemers die vóór 2020 boventallig zijn geworden bevat de volgende onderdelen:

 
 1.  

  Gegevens van de werkgever;

 2.  

  Gegevens van de werknemer die voor ontslag wordt voorgedragen;

 3.  

  Motivering waarom déze werknemer (en niet een andere) voor ontslag wordt voorgedragen;

 4.  

  De lokale regelgeving die op deze casus van toepassing was/is op het moment waarop de werknemer boventallig werd verklaard (sociaal plan en statuut en mogelijk ook andere lokale regelingen).

 

Een verzoek om toestemming voor ontslag voor werknemers die ná 1 januari 2020 boventallig zijn geworden, bevat alleen de onderdelen 1 tot en met 3.

 

Formulieren
De werkgever moet de volgende twee formulieren invullen voor het indienen van een verzoek om toestemming van ontslag:


het A-formulier, en
het B/C-formulier.

 

Het A-formulier bevat de gegevens van de werkgever. Het B/C-formulier bevat de gegevens van de werknemer en de inhoudelijke onderbouwing van het verzoek. U kunt beide formulieren opvragen via het volgende emailadres: ontslagcommissiesectorgemeenten@caop.nl. Bij het opvragen van de formulieren wordt de werkgever verzocht om de boventalligheidsdatum te vermelden. Het B/C-formulier moet worden aangevuld met relevante bijlagen.

 

Als de toestemming voor ontslag meerdere werknemers betreft, moet voor iedere werknemer een afzonderlijk B/C-formulier worden ingediend. Bij meerdere verzoeken van dezelfde werkgever zal de ontslagcommissie deze zoveel mogelijk gecombineerd behandelen.

 

Door op de verzendknop onderaan de formulieren te klikken wordt het ingevulde formulier als bijlage in de door u gebruikte emailapplicatie geplaatst en kunt u de aanvraag indienen via ontslagcommissiesectorgemeenten@caop.nl. U kunt de ingevulde formulieren ook handmatig opslaan en als bijlage in een email plaatsen.

 

Verdere procedure
Na ontvangst van de formulieren vindt een eerste check op volledigheid en ontvankelijkheid van het verzoek door het secretariaat plaats. De contactpersoon van de werkgever ontvangt voorts een ontvangstbevestiging met daarbij de mededeling of het verzoek ontvankelijk is.

 

Bij ontvankelijkheid van de aanvraag wordt het B/C-formulier met alle bijlagen en een begeleidend schrijven van de Cao Ontslagcommissie doorgestuurd naar de betrokken werknemer. Daarin wordt de werknemer uitgenodigd om binnen 2 weken op het verzoek van de werkgever te reageren en zo nodig verweer te voeren. Net als de werkgever kan ook de werknemer om een mondelinge behandeling van het ontslagverzoek en het verweer vragen. Beide partijen geven hun verhinderdata door.

 

De werkgever en werknemer kunnen onafhankelijk van elkaar aan de Cao Ontslagcommissie verzoeken om tijdens een mondelinge behandeling van het verzoek, gehoord te worden. Daarbij kunnen ze – onafhankelijk van elkaar – kiezen voor het online of fysiek bijwonen van de zitting van de Cao Ontslagcommissie. Als geen van de partijen verzoekt om een mondelinge behandeling en ook de Cao Ontslagcommissie daar geen aanleiding voor heeft, vindt geen mondelinge behandeling plaats.

Het secretariaat verstuurt tenminste 8 dagen voor de geplande datum een uitnodiging voor een mondelinge behandeling.

 

De Cao Ontslagcommissie beslist binnen 14 dagen na ontvangst van het verweerschrift, de mondelinge behandeling of een eventueel ingelaste schriftelijke ronde op het verzoek om toestemming van de werkgever.

De totale doorlooptijd van de behandeling van een verzoek om toestemming voor ontslag bedraagt  – afhankelijk van het al dan niet plaatsvinden van een mondelinge behandeling en/of extra schriftelijke ronde –  5 tot 10 weken.

 

Beslissing op het verzoek
Een beslissing van de Cao Ontslagcommissie kan het volgende inhouden:

 
 1.  

  De Cao Ontslagcommissie is onbevoegd, of de verzoekende werkgever is niet ontvankelijk.

 2.  

  Toestemming aan de werkgever om de arbeidsovereenkomst met de werknemer op te zeggen

 3.  

  Onthouding van toestemming aan de werkgever om de arbeidsovereenkomst met de werknemer op te zeggen.

 

Als de werkgever toestemming krijgt om de arbeidsovereenkomst op te zeggen, dan heeft de werkgever daar tot 4 weken na dagtekening van de beslissing de tijd voor (artikel 7:671a lid 6 BW).
De duur van de procedure bij de Cao Ontslagcommissie mag in mindering worden gebracht op de opzegtermijn. Wel moet er altijd één maand opzegtermijn over blijven.