Arbeidsongeschiktheid

Hoofdstuk 7 Arbeids­ongeschiktheid

 
 
 

Artikel 7.1 | Recht op salaris

 
 1.  

  De werknemer die arbeidsongeschikt is en de bedongen arbeid niet kan verrichten, krijgt een percentage van het salaris en salaristoelage(n) tijdens de volgende weken doorbetaald:

   
  • Week
   Percentage van het salaris en salaristoelage(n)
  • Tot en met 52
    
   100%
  • 53 tot en met 104
    
   70%
 2.  

  De werknemer krijgt het volledige salaris en salaristoelage(n) doorbetaald over de uren waarop hij:

  1.  

   zijn arbeid verricht;

  2.  

   passende arbeid verricht;

  3.  

   werkzaamheden in het kader van re-integratie verricht;

  4.  

   scholing volgt in het kader van re-integratie.

 3.  

  De werkzaamheden en scholing in het kader van de re-integratie zijn gericht op de terugkeer in de eigen functie of terugkeer in de passende functie.

 
 1.  

  De werknemer houdt na afloop van de termijn van 52 weken recht op de doorbetaling van het volledige salaris en salaristoelage(n) bij arbeidsongeschiktheid in en door de dienst.

 2.  

  De werknemer die na 52 weken arbeidsongeschiktheid gedurende minimaal 50% van de overeengekomen arbeidsduur:

  1.  

   zijn eigen of passende arbeid verricht, of

  2.  

   werkzaamheden in het kader van re­-integratie verricht, of

  3.  

   scholing in het kader van re­-integratie volgt,

 3.  

  krijgt een bonus van 5% van het salaris en salaristoelage(n) waarop hij recht heeft volgens dit artikel. De bonus samen met het salaris en salaristoelage(n) zijn niet meer dan het volledige salaris en salaristoelage(n) in lid 1.

 
 1.  

  De werkgever kan aanvullende regels vaststellen over het recht op doorbetalen van salaris en salaristoelage(n) tijdens arbeidsongeschiktheid.

 2.  

  De werkgever kan een werknemer met een terminale ziekte na de periode van 52 weken in lid 1 het volledige salaris en salaristoelage(n) blijven doorbetalen.

 3.  

  De werknemer waarvan de eerste ziektedag voor 31 december 2023 lag, valt onder regeling in bijlage 8.

 4.  

  In afwijking van lid 1 krijgt de werknemer die de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt tot en met 6 weken 100% van het salaris en salaristoelage(n) doorbetaald.

 

Artikel 7.2 | Recht op salaris tijdens verlof

 

De werknemer die arbeidsongeschikt is en die onbetaald of gedeeltelijk betaald verlof heeft, krijgt het salaris en salaristoelage(n) in artikel 7.1 doorbetaald. De werknemer krijgt nooit meer betaald dan hij zou hebben gekregen, als hij niet arbeidsongeschikt zou zijn geweest. Dit artikel regelt niet het einde van het verlof. De Wazo en hoofdstuk 6 bevatten regels over het einde van verlof bij arbeidsongeschiktheid.

 

Artikel 7.3 | Arbeidsongeschiktheid in en door de dienst

 
 1.  

  Arbeidsongeschiktheid in en door de dienst is arbeidsongeschiktheid die in overwegende mate haar oorzaak vindt in:

  1.  

   de aard van de opgedragen werkzaamheden of in de bijzondere omstandigheden waaronder deze moesten worden verricht; of

  2.  

   een dienstongeval dat verband houdt met de aard van de opgedragen werkzaamheden of de bijzondere omstandigheden waarin deze werkzaamheden moesten worden verricht;
   en die niet aan schuld of nalatigheid van de werknemer is te wijten.

 2.  

  Bij arbeidsongeschiktheid in en door de dienst krijgt de werknemer een extra uitkering. Dit krijgt de werknemer alleen als hij een WGA­- of IVA­-uitkering krijgt.

 3.  

  De hoogte van de extra uitkering is gelijk aan het bedrag dat nodig is om de WGA-­ of IVA-­uitkering en de bovenwettelijke aanvulling op grond van het Pensioenreglement van de werknemer aan te vullen tot een bepaald percentage van het salaris en salaristoelage(n) in het jaar voorafgaand aan het ontslag. Dit percentage is afhankelijk van de mate van arbeidsongeschiktheid en is bij een arbeidsongeschiktheid van:

 4.  
   
  • Mate van arbeidsongeschiktheid
   Percentage van het salaris en salaristoelage(n)
  • 80% of meer
    
   95%
  • 65 -­ 80%
    
   68.875%
  • 55 ­- 65%
    
   57%
  • 45 - 55%
    
   47.5%
  • 35 ­- 45%
    
   38%
 
 1.  

  De extra uitkering eindigt:

  1.  

   als de oud­-werknemer niet meer voldoet aan de voorwaarden in lid 1; of

  2.  

   met ingang van de dag waarop de oud­-werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt.

 2.  

  Wijzigt de arbeidsongeschiktheids­uitkering of de bovenwettelijke aanvulling door een wijziging in het Pensioenreglement, dan meldt de oud-­werknemer dit direct aan de werkgever.

 3.  

  Bij arbeidsongeschiktheid in en door de dienst worden noodzakelijk gemaakte kosten van geneeskundige behandeling of verzorging vergoed door de werkgever. Dit betreft alleen de kosten die voor rekening van de werknemer blijven.

 

Artikel 7.4 | Geneeskundig onderzoek

 
 1.  

  De werkgever kan de arbodienst, met instemming van de werknemer, opdracht geven de werknemer geneeskundig te onderzoeken als:

  1.  

   de werkgever voldoende redenen heeft om te twijfelen aan een goede gezondheidstoestand van de werknemer;

  2.  

   de werknemer niet of niet langer volledig geschikt is gebleken voor het naar behoren vervullen van zijn functie.

 2.  

  Wordt bij het onderzoek een zodanige gezondheidstoestand vastgesteld dat de belangen van de werknemer of andere werknemers, zich tegen voortzetting van zijn werkzaamheden verzetten, dan wordt de werknemer vrijgesteld van werkzaamheden.

 3.  

  De werknemer in lid 2 wordt niet vrijgesteld van werkzaamheden als hij tijdelijk andere beschikbare werkzaamheden kan verrichten. De gezondheidstoestand van de werknemer moet dit toelaten.

 

Artikel 7.5 | Tegemoetkoming kosten arbeidsongeschiktheidsverzekering

 
 1.  

  De werknemer met een arbeidsongeschiktheidsverzekering krijgt een tegemoetkoming in de kosten van maximaal €10 per maand. Als er geen kosten zijn, is er geen tegemoetkoming. De tegemoetkoming in de kosten kan niet hoger zijn dan de kosten.

 2.  

  Voorwaarde voor de tegemoetkoming in de kosten is dat de werknemer de verzekeringspolis aan de werkgever verstrekt.

 3.  

  Als de werkgever op 21 februari 2023 een arbeidsongeschiktheidsverzekering had voor de werknemer met een hogere tegemoetkoming in de kosten van die verzekering dan in lid 1, kan dit blijven gelden.

 

Artikel 7.6 | Overgangsrecht

 

Op de werknemer of oud­-werknemer van wie de eerste dag van arbeidsongeschiktheid voor 1 augustus 2008 ligt, is overgangsrecht van toepassing volgens de regels in bijlage 5C en 5D.