Algemeen

Hoofdstuk 1 Algemeen

 
 
 

Artikel 1.1 | Begrippen

 

De begrippen in deze cao betekenen:

 

A

 • aanvullende uitkering
  uitkering bovenop de werkloosheidsuitkering;
 • AAC-DO
  Advies- en Arbitragecommissie Decentrale Overheden;
 • ABP
  Algemeen Burgerlijk Pensioenfonds;
 • AOW-gerechtigde leeftijd
  leeftijd waarop de AOW-uitkering ingaat volgens de Algemene Ouderdomswet;
 • arbeidsverleden
  arbeidsverleden volgens de Werkloosheidswet;
 

B

 • boventalligheid
  als een werknemer door een reorganisatie niet kan terugkeren in de formatie na de reorganisatie;
 

C

 

D

 • dagvenster
  maandag tot en met vrijdag tussen 07.00 en 22.00 uur;
 • deeltijddienstverband
  dienstverband waarvan de formele arbeidsduur minder dan 36 uur per week is;
 • dienstverband
  een arbeidsovereenkomst voor bepaalde of onbepaalde tijd;
 

F

 • feitelijke arbeidsduur
  de vooraf overeengekomen arbeidsduur voor een bepaalde periode;
 • FNV
  Federatie Nederlandse Vakbeweging
 • formele arbeidsduur
  de arbeidsduur volgens de arbeidsovereenkomst;
 • functie
  het geheel van werkzaamheden van de werknemer;
 • functieschaal
  de salarisschaal die bij een functie hoort;
 

H

 • herleving
  herleving volgens de Werkloosheidswet;
 • HR21
  het functiewaarderingssysteem voor de sector gemeenten;
 

I

 • IKB
  Individueel Keuze Budget, bestaande uit:
  - de vakantietoelage: jaarlijkse toelage van 8% van het salaris en de salaristoelage(n) en de overwerkvergoeding, welke met ingang van 1 januari 2017 een vast onderdeel van het IKB vormt;
  - de eindejaarsuitkering: jaarlijkse toelage van 7,55% van het salaris, voorheen 6,75% eindejaarsuitkering en 0,8% bovenwettelijke 14,4 vakantie-uren omgezet in salaris, welke met ingang van 1 januari 2017 een vast onderdeel van het IKB vormt;
  - de levensloopbijdrage: jaarlijkse toelage van 1,5% van het salaris, welke met ingang van 1 januari 2017 een vast onderdeel van het IKB vorm
 • inlenersbeloning
  de wettelijk verplichte beloningselementen benoemd in de cao van de payroll werkgever, die van toepassing is op de arbeidsovereenkomst met een payroll werknemer en corresponderen met de beloningselementen in de Cao Gemeenten van een werknemer in dienst van de inlenend werkgever en werkzaam in een gelijke of gelijkwaardige functie;
 • IVA
  Inkomensvoorziening Volledig Arbeidsongeschikten;
 

L

 • LOGA
  Landelijk Overleg Gemeentelijke Arbeidsvoorwaarden;
 

N

 • nagelaten betrekkingen
  de nagelaten betrekking in artikel 7:674 lid 3 BW;
 • na-wettelijke uitkering
  de uitkering na afloop van de werkloosheidsuitkering;
 

O

 • overwerk
  werkzaamheden die de werknemer, voor wie de bijzondere werktijdenregeling geldt, in opdracht van de werkgever verricht buiten de feitelijke arbeidsduur per week;
 

P

 

R

 • reparatie-uitkering
  uitkering die de WW-­uitkering in opbouw en duur aanvult naar het niveau op 31 december 2015;
 • restverdiencapaciteit
  het inkomen dat een werknemer nog kan verdienen, vastgesteld door het UWV;
 • RVU
  regeling voor vervroegde uittreding als in artikel 32ba lid 7 van de Wet op de loonbelasting 1964;
 

S

 • salaris
  maandbedrag dat binnen de salarisschaal met de werknemer is overeengekomen, naar evenredigheid van zijn formele arbeidsduur;
 • salaris per uur
  1/156 gedeelte van het salaris van de werknemer per maand met een voltijddienstverband;
 • salarisschaal
  een reeks maandbedragen als opgenomen in artikel 3.3 lid 3;
 • salaristoelage(n)
  de functioneringstoelage, de arbeidsmarkttoelage, de waarnemingstoelage, de toelage onregelmatige dienst, de buitendagvenstertoelage, de toelage beschikbaarheidsdienst, de inconveniëntentoelage, de garantietoelage en de afbouwtoelage, die aan de werknemer zijn toegekend;
 • sector gemeenten
  alle organisaties waarop de Cao Gemeenten of de Cao Samenwerkende Gemeentelijke Organisaties van toepassing is;
 • sluitingsdag
  een door de werkgever aangewezen dag waarop de organisatie gesloten is en die als verplichte vakantiedag geldt voor werknemers;
 

T

 • TOR
  toelage overgangsrecht hoofdstuk 3 van de rechtspositieregeling van de werkgever op de datum waarop de toelage door de werkgever is vastgesteld;
 

U

 • UWV
  Uitvoeringsinstituut Werknemersverzekeringen in de SUWI;
 

V

 • vakantie
  de tijd in afdeling 3 van titel 10 van boek 7 BW waarin de werknemer is vrijgesteld van de verplichting tot het verrichten van arbeid voor de werkgever om te recupereren;
 • vakbond
 • een vereniging met volledige rechtsbevoegdheid van werknemers, aangesloten bij een vakcentrale die is toegelaten tot het LOGA;
 • verlof
  de tijd waarin de werknemer is vrijgesteld van de verplichting tot het verrichten van arbeid voor de werkgever vanwege een bepaalde omstandigheid of gebeurtenis;
 • VNG
  Vereniging van Nederlandse Gemeenten;
 • voltijddienstverband
  dienstverband waarvan de formele arbeidsduur 36 uur per week is;
 

W

 • werkdag
  een dag waarop de werknemer werkt voor de werkgever;
 • werkgever
  een overheidsorganisatie waarop de Cao Gemeenten van toepassing is volgens artikel 1.2;
 • werkloos(heid)
  werkloos(heid) volgens de Werkloosheidswet, waarbij het arbeidsurenverlies volgt uit de beëindiging van het dienstverband met de werkgever;
 • werkloosheidsuitkering
  WW-uitkering en reparatie-uitkering samen;
 • werknemer
  hij die met de werkgever een arbeidsovereenkomst is overeengekomen;
 • werktijd
  de periode tussen vastgestelde tijdstippen waarin de werknemer werkt voor de werkgever;
 • wettelijk betaald ouderschapsverlof
  de periode waarin de werknemer recht heeft op een uitkering in artikel 6.3 Wazo;
 • WGA
  Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten;
 • WW-uitkering
  uitkering volgens de Werkloosheidswet;

   
 
 

Wetten

 

Artikel 1.2 | Toepassing Cao Gemeenten

 
 1.  

  Deze cao geldt voor gemeenten in artikel 123 Grondwet, die zijn gelegen in het Europese deel van het Koninkrijk der Nederlanden.

 2.  

  Deze cao geldt voor de werknemer die met de werkgever een arbeidsovereenkomst is overeengekomen.

 3.  

  Deze cao geldt niet voor:

  1.  

   de buitengewoon ambtenaar van de burgerlijke stand;

  2.  
  3.  

   de werknemer die een indicatie heeft of had voor de sociale werkvoorziening en op grond daarvan in dienst is van de werkgever, met uitzondering van de geïndiceerde die in dienst is van de werkgever in het kader van begeleid werken in artikel 7 van de Wet sociale werkvoorziening;

  4.  

   de werknemer die valt onder de werkingssfeer van de cao sector Ambulancezorg;

  5.  

   de werknemer die valt onder de werkingssfeer van de cao Kunsteducatie;

  6.  

   de werknemer die valt onder de werkingssfeer van de cao Aan de slag.

 

Artikel 1.3 | Vrijstelling

 
 1.  

  De werkgever kan het LOGA gemotiveerd verzoeken om vrijstelling. Het verzoek kan worden gericht aan: LOGA, Postbus 11560, 2502 AN Den Haag.

 2.  

  Vrijstelling kan gaan over:

  1.  

   de hele Cao Gemeenten, of  onderdelen van de Cao Gemeenten;

  2.  

   alle werknemers in dienst van de werkgever, of 1 of meerdere groepen van werknemers in dienst van de werkgever.

 3.  

  Het LOGA besluit binnen 16 weken na ontvangst van het verzoek schriftelijk en gemotiveerd aan de werkgever. Het LOGA kan het lokaal overleg hierover raadplegen. Aan een besluit om vrijstelling te verlenen, kan het LOGA nadere voorwaarden verbinden.

 4.  

  Bij de beoordeling of vrijstelling kan worden verleend, gelden de volgende voorwaarden:

  1.  

   Is er sprake van zwaarwegende omstandigheden dat in redelijkheid niet van de werkgever kan worden verlangd om deze cao of onderdelen daarvan toe te passen, en

  2.  

   blijven de (collectieve) arbeidsvoorwaarden van de werknemers te allen tijde voldoende gewaarborgd.

 

Artikel 1.4 | Looptijd en inwerkingtreding

 
 1.  

  Deze cao geldt van 1 januari 2024 tot en met 31 maart 2025.

 2.  

  Partijen kunnen overeenkomen de cao tijdens de looptijd te wijzigen.

 3.  

  Indien geen van de partijen uiterlijk 1 maand voor de datum waarop de cao eindigt de cao schriftelijk opzegt, wordt de duur steeds met 12 maanden verlengd.

 4.  

  VNG te Den Haag als de werkgeverspartij, en FNV te Utrecht, CNV Overheid, onderdeel van CNV Connectief te Utrecht en CMHF Overheid te Den Haag, elk als werknemerspartij, zijn deze collectieve arbeidsovereenkomst (cao) aangegaan, in deze cao verder te noemen: "partijen".

 

Artikel 1.5 | Karakter van de cao

 
 1.  

  Afwijken van bepalingen in deze cao is niet toegestaan, tenzij in de cao anders is bepaald.

 2.  

  Voor de gemeenten Amsterdam, Den Haag, Rotterdam en Utrecht kunnen van deze cao afwijkende afspraken gelden. In bijlage 7 van de cao staan de bepalingen waarvan deze gemeenten afwijken limitatief beschreven.

 3.  

  De bijlagen zijn onderdeel van de cao.

 

Artikel 1.6 | Informatie over de cao

 

De cao staat op www.caogemeenten.nl. De werknemer krijgt, op zijn verzoek, gratis een exemplaar van de actuele cao.

 

Artikel 1.7 | Hardheidsclausule

 

De werkgever kan in individuele gevallen in het voordeel van de werknemer afwijken van het bepaalde in deze cao, als naar zijn oordeel toepassing van de cao leidt tot onevenredig nadeel voor de werknemer. Dit mag geen strijd opleveren met de wet. 

 

Artikel 1.8 | Citeeraanduiding

 

Deze overeenkomst wordt genoemd: “de collectieve arbeidsovereenkomst Gemeenten”, in andere regelingen afgekort: “Cao Gemeenten”.

 

Artikel 1.9 | Voltijd- en deeltijddienstverband

 
 1.  

  De aanspraken in deze cao zijn gebaseerd op een voltijddienstverband, tenzij in een artikel anders is bepaald.

 2.  

  De aanspraken bij een deeltijddienstverband worden naar rato van de arbeidsduur bepaald, tenzij in een artikel anders is bepaald.

 

Artikel 1.10 | Bruto bedragen

 

De in deze cao genoemde bedragen zijn bruto bedragen, tenzij in een artikel anders is bepaald.

 

Artikel 1.11 | Werkgeverschap raad

 

Voor de toepassing van deze cao is de raad bevoegd ten aanzien van de griffier en de bij de griffie werkzame werknemers.