Ontslag zonder tussenkomst van de Cao Ontslagcommissie of UWV

 
 

Beëindiging van de arbeidsovereenkomst wegens bedrijfseconomische omstandigheden of reorganisatie kan ook zonder toestemming van de Cao Ontslagcommissie worden gerealiseerd. Als de werkgever en de werknemer het eens kunnen worden over de wijze waarop en de voorwaarden waaronder het dienstverband wordt beëindigd, kunnen ze besluiten om de arbeidsovereenkomst ‘met wederzijds goedvinden’ te beëindigen. De afspraken die daarbij zijn gemaakt kunnen worden vastgelegd in een vaststellings- of beëindigingsovereenkomst.

 

Dat geldt ook voor ontslag wegens langdurende arbeidsongeschiktheid (artikel 7:669 lid 3 sub b BW). Als de werkgever en de werknemer het eens kunnen worden over de voorwaarden van de beëindiging, dan kan toestemming van het UWV achterwege blijven.


Uit recente informatie van het UWV blijkt dat dit in driekwart van de daar bekende gevallen gebeurt. Op het internet zijn veel voorbeelden van vaststellings- of beëindigingsovereenkomsten te vinden; o.a. op de site van het UWV: Beëindigingsovereenkomst UWV.